سوکت سیار 3 پین IP44 در آمپرهای مختلف

سوکت سیار ۳ پین IP44 در آمپرهای مختلف

↑ توضیحات بیشتر ↑