تسمه های مسی در ارتینگ و حفاظت از صاعقه مورد استفاده قرار می گیرند