جوش سیم به سیم
سیم به تسمه و صفحه
سیم و تسمه به میله ارت
سیم به آرماتور
تسمه به تسمه و صفحه
سیم به لوله