این صفحات از مس سخت در سستم های ارتینگ و در مکان هایی که امکان کوبیدن میله ارت وجود نداشته باشد مورد استفاده قرار می گیرند.

سیستم ارتینگ

صفحه ارت

↑ توضیحات بیشتر ↑
×