این کلمپ از آلیاژ مس با مقاومت مکانیکی و هدایت الکتریکی بالا تولید می گردند.