سوکت پلاگ های فاماتل

دو راهه ۳۲ آمپر سه فاز

↑ توضیحات بیشتر ↑

سوکت پلاگ های فاماتل

سه راهه ۳۲ تک فاز

↑ توضیحات بیشتر ↑