۷۶۰۰۰۰۰ تومان۴۲۵۰۰۰۰۰ تومان
۵۳۰۰۰۰۰ تومان۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان
۷۰۰۰۰۰۰۰ تومان۱۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان

(آنلاین دبل کانورژن)ONLINE DOUBLE CONVERSATION (1-3)KVA

یو پی اس دابل کانورژن آنلاین ( online High Freqency 1/1)

۶۲۰۰۰۰۰ تومان۳۵۰۰۰۰۰۰ تومان
۲۸۰۰۰۰۰۰ تومان۶۴۰۰۰۰۰۰ تومان
۶۸۰۰۰۰۰۰ تومان۲۸۰۰۰۰۰۰۰ تومان
× سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟