پایه برق گیر جهت اتصال به سیم SLD

پایه برق گیر جهت اتصال به سیم SLD