کلید فیوز (IKD,IKDB)

کلید فیوز گردان الفا (a)

↑ توضیحات بیشتر ↑