کلید فیوز (IKD,IKDB)

کلید فیوز گردان IKCF 01

↑ توضیحات بیشتر ↑