کلید فیوز (IKD,IKDB)

کلید فیوز گردان IKCFO2

↑ توضیحات بیشتر ↑