کنتاکتور (۲)

۱۰۱۷۰۰۰ تومان۱۳۹۱۳۰۰۰ تومان

کد محصول

  1. مدل کنتاکتور: PFC-85 ، تعداد پل :3 ،توان :45KW، جریان نامی (A) :85، ولتاژ بوبین : 380-24، کنتاکت کمکی :2باز +2 بسته
  2. مدل کنتاکتور: PFC-100 ، تعداد پل :3 ،توان :55KW، جریان نامی (A) :100، ولتاژ بوبین : 220-110، کنتاکت کمکی :2 باز +2 بسته
  3. مدل کنتاکتور: PFC-125 ، تعداد پل :3 ،توان :60KW، جریان نامی (A) :120، ولتاژ بوبین : 220-110، کنتاکت کمکی :2باز +2 بسته
  4. مدل کنتاکتور: PFC-150 ، تعداد پل :3 ،توان :75KW، جریان نامی (A) :150، ولتاژ بوبین : 220-110، کنتاکت کمکی :2 باز +2 بسته
  5. مدل کنتاکتور: PFC-180 ، تعداد پل :3 ،توان :90KW، جریان نامی (A) :180، ولتاژ بوبین : 220-110، کنتاکت کمکی :2باز +2 بسته
  6. مدل کنتاکتور: PFC-220 ، تعداد پل :3 ،توان :132KW، جریان نامی (A) :250، ولتاژ بوبین : 220-110، کنتاکت کمکی :2 باز +2 بسته
  7. مدل کنتاکتور: PFC-330 ، تعداد پل :3 ،توان :200KW، جریان نامی (A) :330، ولتاژ بوبین : 220-110، کنتاکت کمکی :1باز
  8. مدل کنتاکتور: PFC-400 ، تعداد پل :3 ،توان :220KW، جریان نامی (A) :400، ولتاژ بوبین : 220-110، کنتاکت کمکی :1باز
  9. مدل کنتاکتور: PFC-500 ، تعداد پل :3 ،توان :265KW، جریان نامی (A) :500، ولتاژ بوبین : 220-110، کنتاکت کمکی :1باز
  10. مدل کنتاکتور: PFC-630 ، تعداد پل :3 ،توان :330KW، جریان نامی (A) :630، ولتاژ بوبین : 220-110، کنتاکت کمکی :1باز
صاف
×