پایه فیوز

۱۶۰A

↑ توضیحات بیشتر ↑

پایه فیوز

۲۵۰A

↑ توضیحات بیشتر ↑

پایه فیوز

۴۰۰A

↑ توضیحات بیشتر ↑

پایه فیوز

۶۳۰A

↑ توضیحات بیشتر ↑

کلید فیوز (IKD,IKDB)

کلید فیوز ۱۶۰

↑ توضیحات بیشتر ↑

کلید فیوز (IKD,IKDB)

کلید فیوز ۲۵۰

↑ توضیحات بیشتر ↑

کلید فیوز (IKD,IKDB)

کلید فیوز گردان IKCF 01

↑ توضیحات بیشتر ↑

کلید فیوز (IKD,IKDB)

کلید فیوز گردان IKCFO2

↑ توضیحات بیشتر ↑

کلید فیوز (IKD,IKDB)

کلید فیوز گردان الفا (a)

↑ توضیحات بیشتر ↑

کلید فیوز (IKD,IKDB)

کلید فیوز گردان لاندا (λ)

↑ توضیحات بیشتر ↑
↑ توضیحات بیشتر ↑