↑ توضیحات بیشتر ↑

پریز روکار IP55

پریز روکار IP55

↑ توضیحات بیشتر ↑

پلاگ های معکوس IP44 در آمپرهای مختلف

پلاگ های معکوس IP44 در آمپرهای مختلف

↑ توضیحات بیشتر ↑
↑ توضیحات بیشتر ↑

سوکت پلاگ های فاماتل

تابلو های ABS (پلی کربنات)

↑ توضیحات بیشتر ↑

سوکت پلاگ های فاماتل

دو راهه ۳۲ آمپر سه فاز

↑ توضیحات بیشتر ↑

سوکت پلاگ های فاماتل

سه راهه ۳۲ تک فاز

↑ توضیحات بیشتر ↑
↑ توضیحات بیشتر ↑

سوکت پلاگ های فاماتل

سوکت دیواری IP67 در آمپرهای مختلف

↑ توضیحات بیشتر ↑

سوکت سیار 3 پین IP44 در آمپرهای مختلف

سوکت سیار ۳ پین IP44 در آمپرهای مختلف

↑ توضیحات بیشتر ↑
↑ توضیحات بیشتر ↑
↑ توضیحات بیشتر ↑