محصولات پارس فانال

انواع تایمر (۲)

۱۷۲۰۰۰ تومان۷۰۹۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

انواع تایمر(۱)

۱۶۰۰۰۰ تومان۴۵۳۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

ایزولاتور سوییچ قفل شو

۳۶۰۰۰ تومان۱۲۷۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

اینورتر E310

۳۹۱۰۰۰۰ تومان۶۵۱۰۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

اینورتر MA

۸۴۰۰۰۰۰ تومان۷۴۹۳۰۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

اینورتر N310

۳۵۷۰۰۰۰ تومان۱۲۳۸۰۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

اینورتر S310

۲۳۹۰۰۰۰ تومان۳۱۹۰۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

پدال چدنی صنعتی

۲۰۲۰۰۰ تومان۲۷۴۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

ترانس جریان

۱۲۱۰۰۰ تومان۲۸۲۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

چراغ سیگنال (۱)

۱۷۰۰۰ تومان۷۳۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

چراغ سیگنال (۲)

۲۲۰۰۰ تومان۷۶۵۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

چراغ سیگنال PF-56 (قطر ۲۲)

۴۹۰۰۰ تومان۱۲۸۰۰۰ تومان