۱۱۹۲۰۰۰ تومان
۱۹۶۴۰۰۰ تومان

کلید گردان دو طرفه اصفهان

کلید گردان دو طرفه ۴۰۰ آمپر

۳۰۰۹۰۰۰ تومان

کلید گردان دو طرفه اصفهان

کلید گردان دوطرفه ۶۳۰ آمپر

۳۷۳۰۰۰۰ تومان

کلید گردان فیوز خور(آلفا)

کلید گردان قابل قطع زیر بار ۴۰۰ آلفا

۱۲۱۰۰۰۰ تومان