کلمپ اتصال تسمه به میل ارت GRC4

کلمپ اتصال تسمه به میل ارت GRC4

↑ توضیحات بیشتر ↑

کلمپ اتصال دو سیم موازی

کلمپ اتصال دو سیم موازی

↑ توضیحات بیشتر ↑

کلمپ اتصال سیم به تسمه

کلمپ اتصال سیم به تسمه

↑ توضیحات بیشتر ↑