باسبار های ارت

شینه ارت BET

880000 تومان

کلمپ اتصال دو سیم به استراکچر SC

کلمپ اتصال دو سیم به استراکچر SC

کلمپ اتصال سیم به استراکچر SCN

کلمپ اتصال سیم به استراکچر SCN

کلمپ اتصال سیم و تسمه به میل ارت GRC 6

کلمپ اتصال سیم و تسمه به میل ارت GRC 6

میله ارت و متعلقات آن

میله ارت مس سخت