کلید گردان دو طرفه اصفهان

کلید گردان اصفهان دو طرفه ۲۵۰ آمپر

۱۹۲۷۰۰۰ تومان
۱۱۹۲۰۰۰ تومان
۱۹۶۴۰۰۰ تومان

کلید گردان دو طرفه اصفهان

کلید گردان دو طرفه ۴۰۰ آمپر

۳۰۰۹۰۰۰ تومان

کلید گردان دو طرفه اصفهان

کلید گردان دوطرفه ۶۳۰ آمپر

۳۷۳۰۰۰۰ تومان

کلید گردان فیوز خور(آلفا)

کلید گردان قابل قطع زیر بار ۲۵۰ آمپر

۹۹۰۰۰۰ تومان