کلید فیوز (IKD,IKDB)

کلید فیوز گردان لاندا (λ)

↑ توضیحات بیشتر ↑