سوکت‌ سیارفاماتل ip44 با آمپرهای مختلف

۲۱۳۰۰۰ تومان۲۹۷۰۰۰ تومان

کدمحصول :

سوکت سیار چهار شاخه 16 آمپر (23300) :

سوکت سیار پنج شاخه 16 آمپر (23301) :

سوکت سیار چهار شاخه 32 آمپر (23302) :

سوکت سیار پنج شاخه 32 آمپر (23303) :

صاف