کلید گردان فیوز خور(آلفا)

کلید فیوز گردان الفا ۱۶۰ آمپر

۵۸۹۰۰۰ تومان

کلید گردان فیوز خور(آلفا)

کلید گردان قابل قطع زیر بار ۲۵۰ آمپر

۹۹۰۰۰۰ تومان

کلید گردان فیوز خور(آلفا)

کلید گردان قابل قطع زیر بار ۴۰۰ آلفا

۱۲۱۰۰۰۰ تومان