کلید گردان فیوز خور(آلفا)

کلید فیوز گردان الفا ۱۶۰ آمپر

↑ توضیحات بیشتر ↑

کلید گردان فیوز خور(آلفا)

کلید گردان قابل قطع زیر بار ۲۵۰ آمپر

↑ توضیحات بیشتر ↑

کلید گردان فیوز خور(آلفا)

کلید گردان قابل قطع زیر بار ۴۰۰ آلفا

↑ توضیحات بیشتر ↑
×