سوکت پلاگ های فاماتل

دو راهه ۳۲ آمپر سه فاز

↑ توضیحات بیشتر ↑
↑ توضیحات بیشتر ↑
↑ توضیحات بیشتر ↑
↑ توضیحات بیشتر ↑