↑ توضیحات بیشتر ↑

سوکت پلاگ های فاماتل

دو راهه ۳۲ آمپر سه فاز

↑ توضیحات بیشتر ↑

سوکت پلاگ های فاماتل

سه راهه ۳۲ تک فاز

↑ توضیحات بیشتر ↑
↑ توضیحات بیشتر ↑

سوکت پلاگ های فاماتل

سوکت دیواری IP67 در آمپرهای مختلف

↑ توضیحات بیشتر ↑
↑ توضیحات بیشتر ↑
↑ توضیحات بیشتر ↑
↑ توضیحات بیشتر ↑