کلمپ اتصال سیم به استراکچر SCN

کلمپ اتصال سیم به استراکچر SCN

کلمپ اتصال سیم به میل ارت GRC2

کلمپ اتصال سیم به میل ارت GRC2

کلمپ اتصال سیم به میل ارت GRC5

کلمپ اتصال سیم به میل ارت GRC5

کلمپ اتصال سیم و تسمه به میل ارت GRC 6

کلمپ اتصال سیم و تسمه به میل ارت GRC 6

کلمپ اتصال کابلشو به میل ارت GRC3

کلمپ اتصال کابلشو به میل ارت GRC3

کلمپ دو پیچ نگهدارنده دو سیم موازی SCP

کلمپ دو پیچ نگهدارنده دو سیم موازی SCP