پایه برق گیر جهت اتصال به سیم SLD

پایه برق گیر جهت اتصال به سیم SLD

باسبار های ارت

ترمینال ارت ET1

950000 تومان

باسبار های ارت

ترمینال ارت ET2

1500000 تومان

دکل

دکل

4800000 تومان

باسبار های ارت

شینه ارت BET

880000 تومان

کلمپ اتصال تسمه به میل ارت GRC4

کلمپ اتصال تسمه به میل ارت GRC4

کلمپ اتصال دو سیم به استراکچر SC

کلمپ اتصال دو سیم به استراکچر SC

کلمپ اتصال سیم به استراکچر SCN

کلمپ اتصال سیم به استراکچر SCN