پایه برق گیر جهت اتصال به سیم SLD

پایه برق گیر جهت اتصال به سیم SLD

پایه برقگیر جهت اتصال به سیم و تسمه SLD2

پایه برقگیر جهت اتصال به سیم و تسمه SLD2