پایه فیوز اصفهان کلید

پایه فیوز ۱۶۰ آمپر

۵۹۰۰۰ تومان

پایه فیوز اصفهان کلید

پایه فیوز ۲۵۰ آمپر

۱۳۰۰۰۰ تومان

کلید گردان فیوز خور(آلفا)

کلید گردان قابل قطع زیر بار ۲۵۰ آمپر

۹۹۰۰۰۰ تومان