بدنه تابلو برق کامپوزیتی سری بتا ۱

مشخصات فنی

 

1_ بدنه تابلو برق کامپوزیتی سری بتا 1به ابعاد 33*57*45

پایه تابلو کامپوزیتی سری بتا 1 به ابعاد 33*55*45 (نصب روی زمین)

صفحه نصب 8 میلی متر به ابعاد 44*39

صفحه کفپوش 8 میلی متر به 37/5 *26/5


2_ بدنه تابلو برق کامپوزیتی سری بتا 1به ابعاد 33*57*60

پایه تابلو کامپوزیتی سری بتا 1 به ابعاد 33*55*60 (نصب روی زمین)

صفحه نصب 8 میلی متر به ابعاد 44*54

صفحه کفپوش 8 میلی متر به 52/5 *26/5


3_ بدنه تابلو برق کامپوزیتی سری بتا 1به ابعاد 33*82*45(باانواع قفل با یراق سه جهته )

پایه تابلو کامپوزیتی سری بتا 1 به ابعاد 33*80*45 (نیمه دفنی)

صفحه نصب 8 میلی متر به ابعاد 69*39

صفحه کفپوش 8 میلی متر به 37/5 *26/5


4_ بدنه تابلو برق کامپوزیتی سری بتا 1به ابعاد 33*82*60(باانواع قفل با یراق سه جهته )

پایه تابلو کامپوزیتی سری بتا 1 به ابعاد 33*80*60 (نیمه دفنی)

صفحه نصب 8 میلی متر به ابعاد 69*54

صفحه کفپوش 8 میلی متر به 52/5 *26/5


5_ بدنه تک قفل تابلو برق کامپوزیتی سری بتا 1به ابعاد 33*82*90 (باانواع قفل با یراق سه جهته )

پایه تابلو کامپوزیتی سری بتا 1 به ابعاد 33*80*90   (نیمه دفنی)

صفحه نصب 8 میلی متر به ابعاد 69*39 (دو عدد)

صفحه کفپوش 8 میلی متر به 37/5 *26/5 (دو عدد)


6_ بدنه تک قفل تابلو برق کامپوزیتی سری بتا 1به ابعاد 33*82*105(باانواع قفل با یراق سه جهته )

پایه تابلو کامپوزیتی سری بتا 1 به ابعاد 33*80*105   (نیمه دفنی)

صفحه نصب 8 میلی متر به ابعاد 69*39  و 69*54 (دو عدد)

صفحه کفپوش 8 میلی متر به 52/5 *26/5  و 37/5 *26/5 (دو عدد)


7_ بدنه تک قفل تابلو برق کامپوزیتی سری بتا 1به ابعاد 33*82*120 (باانواع قفل با یراق سه جهته )

پایه تابلو کامپوزیتی سری بتا 1 به ابعاد 33*80*120   (نیمه دفنی)

صفحه نصب 8 میلی متر به ابعاد 69*54 (دو عدد)

صفحه کفپوش 8 میلی متر به 52/5 *26/5 (دو عدد)


8_ پایه تابلو کامپوزیتی سری بتا 1 به ابعاد 33*30*45   (نصب روی زمین )


9_ پایه تابلو کامپوزیتی سری بتا 1 به ابعاد 33*30*60   (نصب روی زمین )


 

× سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟